Företagshälsovård - psykisk hälsa

Företagshälsovårdens främsta uppgift är att ta bort eller minska riskerna i arbetsmiljön. Det är viktigt med bra rutiner för att fånga upp tidiga tecken på att någon mår dåligt och hur kontakten med sjukskrivna ska skötas.

Psykisk ohälsa avseende depression, ångest och stress är den vanligaste anledningen till sjukersättning och därav den vanligaste anledningen till sjukskrivning. Det är en stor belastning för företag.

Bristen på insatser för att förebygga psykisk ohälsa i arbetslivet kostar svenska företag över 15 miljarder kronor årligen. Kostnader som i många fall kan undvikas med tidiga stödinsatser.

Ca 40 % av alla anställda tycker inte att stressrelaterade problem hanteras bra på deras arbetsplats. Personer med långtidssjukskrivning p.g.a. psykisk ohälsa har dessutom en ökad risk för mortalitet p.g.a. annan ohälsa som hjärt- och kärlsjukdom, cancer och självmord.

Ansvaret att köpa in och avtala om företagshälsovård ligger hos arbetsgivaren. Förmån av rehabilitering eller förebyggande behandling är skattefri.

Vad beror psykiska besvär på?

  • De flesta beror på både arv och miljö i olika omfattningar.
  • Vissa besvär utvecklas utifrån problematiska erfarenheter av olika situationer och relationer till andra människor.
  • Ibland utlöses psykiska besvär av olika slags livskriser.

Många människor har liknande besvär, men för vissa påverkar det livet mer än för andra. De kan ha svårare att hantera sårbarhet, ärftlig eller inlärd.

I Psykoterapi får man hjälp med att mentalisera upplevelser, vilket innebär att man försöker förstå sig själv och andra utifrån tankar, känslor, avsikter, impulser och önskningar. Mentalisering handlar, enkelt uttryckt, om att se sig själv utifrån och andra inifrån.

Familjeterapeuterna Syd arbetar med en bred kompetens och evidensbaserade metoder med mycket goda resultat. Vi kartlägger och handleder på ett lösningsfokuserat sätt. Målet är att skapa känslomässiga band mellan privatlivet och arbetslivet. Vi erbjuder individuell psykoterapi, parterapi, familjeterapi, gruppterapi, kris och jourhantering. Familjeterapeuterna har även möjlighet att erbjuda utbildning och handledning i ledarskap, både individuellt och i grupp. Vi erbjuder även legitimerad Arbetsterapeut, legitimerad Fysioterapeut, certifierad Coach, certfierad Friskvårdsterapeut.

Vill du veta mer så kontakta Johan Hagström på 040 782 11, eller via mail johan@familjeterapeuterna.com