Kent Svensson

Mitt namn är Kent Svensson och jag jobbar som legitimerad psykolog inom barn- och elevhälsa och hos Familjeterapeuterna Syd i Växjö. Min utbildning har jag från Linnéuniversitetet där jag tog examen 2016 och nu har jag varit hemmastadd i Växjö sedan 2011. Min utbildning har en förhållandevis bred bas från hjärnans kemi, utvecklingspsykologi, socialpsykologi till organisationspsykologi. Min största arbetslivserfarenhet har jag från arbete som skolpsykolog där jag har ingått i barn- och elevhälsa för olika kommuner. Arbetsuppgifterna varierar och innebär bland annat samtal med barn/ungdomar/föräldrar, handledning, konsultation, utbildningsinsatser, samverkan, utveckling av organisation och psykologisk bedömning/utredning.

Jag erbjuder bland annat kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT). KBT är en terapimetod med utgångspunkt att aktivt jobba med tankar och beteenden som bidragit till klientens svårigheter och bekymmer som hen lider av. Tillsammans med psykolog sätter klienten upp mål som det jobbas framåtsträvande mot i terapin. I terapin klargörs det hur beteenden, tankar, känslor och kroppsliga reaktioner påverkar en i olika situationer. I terapin får klienten verktyg hur hen kan förändra sina negativa mönster. Fokus ligger i här och nu, men det är viktigt att se hur svårigheterna och bekymren för klienten uppstått. KBT lämpar sig till dem som har motivation att jobba aktivt med beteendesvårigheter, vilka t.ex. kan vara fobier, tvångssyndrom, ångestsyndrom, viktproblem, depression, låg självkänsla/självförtroende m.m. Det är en metod som passar in på klienter vilka har "fastnat" i tankar/beteenden, och behöver bryta sig loss. Tillvägagångssättet i en KBT-behandling innebär att till en början göra en bedömning av bekymret. Det är viktigt att ta hänsyn till klientens motivation och målbild. Därefter definieras det i terapin hur arbetet kan fortskrida samt terapins ram. I slutet av terapin görs en gemensam utvärdering och förhoppningsvis är målen uppnådda. KBT ämnar till att klienten får en personlig utveckling.

PDT är en terapimetod som utgår ifrån samtal om klientens känslor, behov och omedvetna föreställningar. Tillsammans med psykolog erbjuds en möjlighet att utforska sitt känsloliv och identifiera olika återkommande mönster/teman som finns. Tidigare erfarenheter av relationer är oftast en utgångspunkt inom PDT att samtala om. Till skillnad från KBT är PDT lite mer fri i sin form för klienten att utforska sina fantasier. Terapimetoden lämpar sig främst till dem som har behov att samtala om bland annat relationer, olösta inre konflikter, identitetsfrågor, självbild etc. Tillvägagångssättet i terapin innebär för klient att träffa psykolog för ett första samtal, där en tydlig ram läggs upp för vad som klienten upplever aktuellt att prata om. PDT rekommenderas för klienter som vill jobba mer långsiktigt och vill få en större insikt samt kunskap om sig själv.

Min grundläggande övertygelse är att vi människor försöker utifrån bästa förmåga och behov lösa våra bekymmer så gott vi kan, men ibland kan det vara bra att träffa en psykolog för att få hjälp och stöttning i den processen. Jag samverkar med gamla som unga, kvinnor som män, svenskar som invandrare med all respekt även då de befinner sig i svåra situationer för sig själva. Min ambition är att skapa meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet (Antonovsky). Sammantaget tror jag att mina kunskaper och färdigheter skulle kunna bli till stor nytt för Er!